STUDIO: 05 6680 800
|
|
PROMET: 080 107 9

Občina Hrpelje-Kozina je priporočila računskega sodišča implementirala že med revizijo

Na Občini Hrpelje-Kozina je v letu tekel postopek revizije poslovanja v letu 2019. Kljub začasni nelikvidnosti v drugi polovici omenjenega leta, je Občina Hrpelje-Kozina poravnala vse zapadle obveznosti in obveznosti od takrat poravnava v zakonsko predvidenem roku.

Več o tem postopku pa nam je v pogovoru za naš radio, pojasnila županja Občine Hrpelje – Kozina, Saša Likavec Svetelšek.


Kot izhaja iz poročila Računskega sodišča, je to Občini Hrpelje-Kozina »podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.«

    Revizija Računskega sodišča se je nanašala na 5 področij poslovanja. Katera so to?

    Katera priporočila so bila dana in kaj konkretno ste v skladu s priporočili ukrenili?

Računsko sodišče se je reviziji dotaknilo tudi velikih in nujno potrebnih investicij v letu 2019, ki so Občino Hrpelje-Kozina uvrstile visoko na lestvici občin po količini investicij na prebivalca. (V letu 2019 je vrednost investicij na prebivalca v naši občini znašala 490 €, Občina Hrpelje-Kozina je med slovenskimi občinami zasedla 48 mesto. Za primerjavo: Občina Sežana je leta 2019 z 290 € investicije na prebivalca zasedala 115 mesto).

Z gradnjo vrtca v Hrpeljah je občina reševala izjemno veliko stisko pomanjkanja kapacitet varstva za predšolske otroke, ki je bila posledica močnega priseljevanja in je presegalo vsa pričakovanja na področju hitre rasti prebivalstva iz naslova priseljevanja. Hkrati je bila rešitev prostorske stiske vrtca neposredno povezana z reševanjem vprašanja zagotavljanja zadostnega prostora za Osnovno šolo Dragomirja Benčiča – Brkina, v kateri je vrtec začasno gostoval, saj je rast priseljevanja pomenila tudi večje število osnovnošolcev. Kot izhaja iz podatkov Statističnega urada RS, je bil skupni selitveni prirast v letu 2017 3-odstoten, v letu 2018 15,1-odstoten, v letu 2019 pa kar 29,6-odstoten. Tudi z gradnjo vrtca v Materiji je občina morala zagotoviti ne le večjo število vpisnih mest, ampak tudi primerne prostorske pogoje, ki jih najmlajši v starem vrtcu niso imeli, hkrati pa se je občina z izgradnjo vrtca v Materiji izognila plačevanju najemnine za premajhen in neustrezen prostor. Dodatno je k intenzivnosti izvajanja nujnih investicij prispevala ureditev novega pokopališča, saj je bilo na starem mogoče zagotoviti le še nekaj grobnih parcel. Četrta velika investicija je bila izgradnja gasilskega doma v Materiji. Z javnim naročilom (izbran je bil najugodnejši ponudnik) je bila predvidena vrednost presežena za 16 tisočakov (prvotna ocena je znašala 245 tisoč evrov), a razlog za višanje investicije ni bila sama izgradnja, ampak dodatna zunanja ureditev (komunalna infrastruktura odvodnjavanje, ureditev parkirišča) ne le za potrebe gasilskega doma, ampak tudi za potrebe kraja in vrtca. Ob tem naj poudarimo, da znesek ni bil namenjen izključno izgradnji stavbe gasilskega doma, ampak tudi zunanji ureditvi kraja.

Kljub temu, da je občina z izbiro izvajalcev, ki so v okviru javnih razpisov ponudili najnižjo ceno (v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih) uspela zagotoviti izvajanje investicij po ceni, nižji od projektantske, je zaradi nujnosti izvedbe investicij v letu 2019 presegla načrtovano realizacijo. Zaključevanje nujnih investicij je vodilo v nelikvidnost in nezmožnost pravočasnega poravnavanja obveznosti v drugi polovici leta 2019, zato se je izvedba dela investicij poravnala v letu 2020. Na prehodno obdobje nelikvidnosti je v svojem poročilu opozorilo tudi računsko sodišče. To je bilo posledica nujnosti investicij, ki so se izvajale v letu 2019 (dva vrtca, gasilski dom in pokopališče). Občina je bila primorana pohiteti z izvedbo investicij. To je sicer povzročilo zamude pri plačevanju izvajalcev, na katere opozarja Računsko sodišče, a so bile obveznosti poravnane, Občina pa je na priporočilo Računskega sodišča sprejela dodaten ukrep in nadgradila informacijski sistem z aplikacijo Pergament, ki jo uporabljamo od začetka leta 2021.

    Kot izpostavljate je Občina Hrpelje-Kozina priporočila računskega sodišča implementirala že med revizijo...